Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZANGSTUDIO AMERSFOORT – LUCETTE SNELLENBURG

CURSUSJAAR 2019/2020
Het cursusjaar start op maandag 2 september 2018 en eindigt uiterlijk op vrijdag 10 juli 2020.
Mocht deze overeenkomst op een ander tijdstip ingaan, dan loopt deze uiterlijk tot en met 10 juli 2020.


Vakanties 2019/2020

Kerstvakantie: 21 december  2019 t/m 5 januari 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei  2020
Hemelvaart: 21 mei 2020
Tweede Paasdag: 13 april 2020
Tweede Pinksterdag:
1 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 30 augustus 2020

AANTAL LESSEN
Het cursusjaar bestaat uit het volgende aantal lessen:
•Wekelijkse zanglessen: 40 lessen.
•Twee-wekelijkse zanglessen: 20 lessen

In week 28 (6 t/m 10 juli) zijn er alleen inhaallessen

LEERLING
Met “leerling” worden tevens zijn ouder(s) of verzorgers(s) bedoeld indien de leerling nog minderjarig is.

INSCHRIJVING
Voordat de leerling zich inschrijft dient hij/zij kennis te nemen van de algemene voorwaarden.
Met de inschrijving verklaart de leerling akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

BETALING LESGELDEN
De tarieven zijn exclusief BTW. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder ben ik verplicht 21% BTW te heffen over het lesgeld.
Het lesgeld wordt per mail gefactureerd. De wekelijkse en tweewekelijkse zangpakketten worden in 2 gelijke delen (in september 2019 en in februari 2020) gefactureerd en mogen in maandelijkse termijnen worden betaald. (zie tarieven)

Indien bij een betalingsachterstand herhaalde verzoeken geen resultaat opleveren wordt een incassobureau ingeschakeld om de incasso verder af te wikkelen. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de leerling.

LEERLINGENCONCERTEN
De tarieven zijn inclusief deelname aan het kerstconcert. Voor deelname aan het Theaterconcert wordt een eigen bijdrage berekend. (max €22,50 per leerling)

KOPIE ID
Leerlingen onder 21 jaar zijn verplicht na de eerste les een kopie van een geldig identificatiebewijs mee te nemen of te mailen naar mail@lucette.nl.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Het cursusjaar van Zangstudio Amersfoort loopt van 2 september 2019 t/m 10 juli 2020. De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar, ingaande op 2 september 2020. Mocht deze overeenkomst op een ander tijdstip ingaan, dan loopt deze uiterlijk t/m 10 juli 2020.
Tussentijds opzeggen van de wekelijkse en tweewekelijkse zanglessen is mogelijk na 4 maanden met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Opzeggingen dienen per e-mail te gebeuren. Tussentijds opzeggen van de overige cursussen en lessen is niet mogelijk.
Na 1 februari is tussentijdse opzegging niet meer mogelijk.

AFWEZIGHEID
Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit zo snel mogelijk rechtstreeks per app of SMS aan mij doorgeven. (06-10682333) Bij tijdige afmelding -minimaal 48 uur voor de afgesproken les- bied ik indien mogelijk een vervangende les aan in dezelfde week of kan de les aan het eind van het cursusjaar in week 28 (6 t/m 10 juli 2020) worden ingehaald. Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd.
Bij afwezigheid van mij door bijvoorbeeld een optreden of studiosessie zal ik zorgen voor een vervangende lesdag of kan de les aan het eind van het cursusjaar worden ingehaald.

DUOLESSEN
Indien een duopartner tussentijds stopt en er niet direct een nieuwe duopartner beschikbaar is wordt de duoles in de eerstvolgende maand omgezet in sololes totdat er een nieuwe duopartner beschikbaar is.

PROMOTIEMATERIAAL
Zangstudio Amersfoort is bevoegd tot het maken en publiceren van foto, video- en audio materiaal van de lessen en de leerlingenoptredens voor drukwerk (posters, folders, flyers) en voor op onze website of social media-kanalen. Tenzij de cursist hier expliciet en schriftelijk bezwaar op heeft aangetekend.

AANSPRAKELIJKHEID
Zangstudio Amersfoort is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens verblijf in de Zangstudio.


Privacy

In het kader van de nieuwe wet. (2018) Als je je inschrijft voor een les of cursus dan registreert Zangstudio Amersfoort alleen je naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig voor de cursusadministratie en roostering, zodat ik je kan bereiken en op de juiste wijze kan factureren. Deze gegevens worden nooit en te nimmer met anderen gedeeld. Je hebt recht op inzage, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens. Verstuurde lesgeldfacturen moet ik van rechtswege gedurende 7 boekjaren bewaren.